MŠ Nový Rychnov

Nacházíte se v: Informace a dokumenty / Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Informace pro zákonné zástupce

Sídlo organizace

Mateřská škola Nový Rychnov, Nový Rychnov 186, 394 04, IČO: 75000342

Úvodní informace

Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Mateřská škola Nový Rychnov, Nový Rychnov 186, 394 04 (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje žáků Školy a jejich zákonných zástupců, příp. jiných osob zákonnými zástupci určených (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v rámci své hlavní náplně, tj. poskytování předškolního vzdělání, zpracovává, jsou identifikační a kontaktní údaje žáků a jejich zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. a e-mail zákonných zástupců) a dále údaje o žácích spojené s jejich docházkou, hodnocením a předškolním vzděláváním.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Mateřská škola Nový Rychnov 186, 394 04, okres Pelhřimov, IČO: 75000342

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem škola zpracovává.

Děti

Základní identifikační a kontaktní údaje žáka

Osobní údaje:

Účelem zpracování těchto údajů je:

Právní základ zpracování:

Údaje vztahující se ke vzdělávání žáků

Osobní údaje:

Účelem zpracování těchto údajů je:

Právní základ zpracování:

Údaje vztahující se k docházce žáků

Osobní údaje:

Účelem zpracování těchto údajů je:

Právní základ zpracování:

Údaje o zdravotní způsobilosti žáka

Osobní údaje:

Účelem zpracování těchto údajů je:

Právní základ zpracování:

Fotografie nebo jiný audiovizuální záznam

Účelem zpracování těchto údajů je:

Právní základ zpracování:

Zákonní zástupci a jiné kontaktní osoby určené zákonnými zástupci

Základní identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce

Osobní údaje:

Účelem zpracování těchto údajů je:

Právní základ zpracování:

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zákonných zástupců dětí, a to z žádosti k přijetí dítěte do Školy, přihlášky do školní jídelny, či jinou kulturní nebo sportovní akci, prohlášení o bezinfekčnosti. Další údaje získává v průběhu předškolního vzdělávání žáků (hodnocení, vysvědčení apod.).

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?

Externí poskytovatelé služeb

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví, správu pohledávek. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být školou předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje žáků či jejich zákonných zástupců. 

Externí poskytovatelé služeb jsou školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců. Se všemi těmito poskytovateli má škola uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů školy pro zabezpečení osobních údajů.

Sdělování osobních údajů třetím osobám

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje žáků nebo jejich zákonných zástupců se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů školy.

Chcete-li podrobnější informace ohledně doby zpracování konkrétních osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaká jsou vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mateřská škola Nový Rychnov, Nový Rychnov 186, 394 04

IČO: 75000342

Tel.: 724 876 575

E-mail: msnovyrychnov@email.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Městys Nový Rychnov, Nový Rychnov 87, 394 04

IČO: 00248738

Tel.: 561 110 769

E-mail: mestysnovyrychnov@gmail.com

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách školy www.msnovyrychnov.cz v sekci GDPR.