MŠ Nový Rychnov

Nacházíte se v: Informace a dokumenty / Školní jídelna

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny jídla

Základní ustanovení:

Stravování v mateřské škole zajišťuje školní jídelna, která je součástí Základní školy v Novém Rychnově.                                                                                                                               

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnkách u tříd.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ p. Loskotové.

Způsob stravování:

Vyhláška ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,            ve znění pozdějších předpisů.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. S ohledem na provoz školní jídelny, by se mělo jednat o pravidelné, předem dohodnuté změny v režimu stravování.

Rodiče dítěte si nahlásí u vedoucí ŠJ stravování:

Celý měsíc:                přesnídávka + oběd + svačina

Celý měsíc:                přesnídávka + oběd

Celý měsíc:                přesnídávka

NELZE BĚHEM MĚSÍCE MĚNIT FORMU TOHOTO  STRAVOVÁNÍ.

Cena stravného a způsob placení:

Cena stravného se určuje kalkulací z nákladů na potraviny ve výši finančního normativu.

Mateřská škola: přesnídávka ……………….10,- Kč

                           oběd………………………..24,- Kč

                           svačina…………………….. 8,- Kč

                           Celkem…………………….42,- Kč

Příspěvek na stravování platí rodiče hotově u vedoucí školní jídelny a to 15. a 16. dne  v měsíci.

Vedoucí školní kuchyně žádá rodiče, aby dodržovali termín placení obědů.

Cena stravného pro děti starší 7 – ti let:

                           přesnídávka ………………. .11,- Kč

                           oběd………………………….27,- Kč

                           svačina……………………….. 8,- Kč

                           Celkem……………………….46,- Kč

Celková částka je včetně pitného režimu.

Při odběru pouze ranní přesnídávky je cena 11,- Kč.

Přihlašování a odhlašování strávníků

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00 hod. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování ohlásit. Odhlašování obědů prování zákonný zástupce dítěte telefonicky, osobně do školní jídelny.Na základě Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2001 Sb. Je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat v lednici, jídlonosičích atd.).

Neodhlášené a neodebrané obědy jsou účtovány a neposkytuje se věcná ani finanční náhrada.

Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ A NA ZÁKLADĚ PLATNÉ LEGISLATIVY O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ NEBUDOU DĚTEM S CELODENNÍ DOCHÁZKOU VYDÁVÁNY ZABALENÉ ODPOLEDNÍ SVAČINY DOMŮ. POKUD JE DÍTĚ NAHLÁŠENO K CELODENNÍ DOCHÁZCE A ODCHÁZÍ PO OBĚDĚ DOMŮ, JE TŘEBA ODPOLEDNÍ SVAČINU DÍTĚTI ODHLÁSIT DEN PŘEDEM,STEJNĚ JAKO SE ODHLAŠUJÍ OBĚDY V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE. NEODHLÁŠENÉ A NEODEBRANÉ SVAČINY JSOU ÚČTOVÁNY A NEPOSKYTUJE SE VĚCNÁ ANI FINANČNÍ NÁHRADA.

Výdej obědů do jídlonosičů

Oběd do jídlonosiče může být vydán pouze první den nemoci.

Nepřítomnosti dítěte ve škole v době od 11.05 – 12.15 hod.

Pokud dítě do MŠ nedochází, nelze obědy pobírat.

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

Způsob vydávání jídla je rozepsán v provozním řádu, který je umístěn v každé šatně třídy.

Způsob úhrady stravného

Stravné lze hradit hotově v kanceláři školní jídelny od 7.00 do 9.00 hod. nebo bankovním převodem na bankovní účet školní jídelny 2101004923/2010 vedený u Fio banky pod VS datum narození strávníka ve formátu DDMMRRRR.

Obědy se platí k 15.dni následujícího měsíce.

Telefonní číslo do ŠJ: 565 392 383 / vedoucí školní jídelny p. Loskotová

Platnost vnitřního řádu školní jídelny – výdejny jídla od 1. září 2022

                                                                                                                                                                                

Soubory ke stažení