MŠ Nový Rychnov

Nacházíte se v: Informace a dokumenty / Provoz a režim školy

Provoz a režim školy

Mateřská škola Nový Rychnov, Nový Rychnov 186, 394 04

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vypracovala: Pavla Šlesingerová-ředitelka MŠ

Pedagogická rada projednala dne: 29.8. 2022

Platnost a účinnost od: 1.9. 2022

Číslo jednací: 102/2022

Obsah:    

 1. Údaje o zařízení
 2. Popis zařízení
 3. Režimové požadavky
 4. Režim dne
 5. Spontánní hry
 6. Činnosti nabízené pedagogem
 7. Využití velké obrazovky ve třídě
 8. Pohybové aktivity
 9. Pobyt venku
 10. Odpočinek
 11. Stravování
 12. Pitný režim
 13. Organizace dne – třída Hvězdičky
 14. Organizace dne – třída Sluníčka
 1. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
 2. Ozdravná opatření, zajištění vhodného klimatu a intenzita větrání
 3. Požadavky na hygienicky–protiepidemický režim
 4. Další požadavky
 5. Výchova ke zdravému životnímu stylu
 6. Ošetření výskytu covid – 19: zvýšená hygiena v mateřské škole
 1. Údaje o zařízení / vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání/

Telefon do tříd: Sluníčka– 565 392 384

                         Hvězdičky– 561 110 015

                         ředitelka MŠ– 734 574 451

IČO: 75 000 342

e-mail adresa: msnovyrychnov@email.cz

www.webskoly.cz/msnovyrychnov

Zařízení není využíváno pro jiné účely

 1. Popis zařízení

Stanovena kapacita MŠ: 56 dětí

Mateřská škola má 2 třídy.

Typ: zařízení s celodenním provozem

Provozní doba: 6, 15–16, 00 hodin.

 1. Režimové požadavky

REŽIM DNE

Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.  Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

SPONTÁNNÍ HRY

Probíhají po příchodu dětí od 6,15 do 8,45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností dětí /.

ČINNOSTI NABÍZENÉ PEDAGOGEM

Příchod dětí, hry dle vlastního výběru, individuální péče, pohybové aktivity, spontánní činnosti ( námětové , konstruktivní , didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), skupinová i frontální práce s dětmi, činnosti – logopedické, grafomotorické, hygiena.

VYUŽITÍ VELKÉ OBRAZOVKY VE TŘÍDĚ

V každé třídě je velký monitor s využitím internetu. Je využíván především pro čerpání námětů při vzdělávacích činnostech ve třídách.

POHYBOVÉ AKTIVITY

Naše mateřská škola je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem náčiní.  

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne ve třídách, v prostorách k pohybu určených/ pohybové a psychomotorické hry, v prostorách jídelny – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním a pohybové aktivity na nářadích / skluzavka, trampolína.

Při pobytu venku – řízené i spontánní činnosti, pohybové hry.

Odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti.

1x týdně tělovýchovné cvičení ve sportovní hale, hřiště s multifunkčním povrchem

Podle zájmu zajišťujeme pro děti plaveckou výuku pro předškolní děti.

POBYT VENKU

Dle organizace v každé třídě, podle počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již od dopoledních činností. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Pro pobyt venku maximálně využíváme okolí mateřské školy, zahradu mateřské školy, louky a les.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:

Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily letní pokrývky hlavy a pokožku chránily ochranným krémem s vysokým UV filtrem, který si děti přinášejí z domova / označení jménem /. Děti mají dostatek tekutin, v případě delších vycházek.

ODPOČINEK

Vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají na trvale rozložených lehátkách v prostoru ložnice v obou třídách.

Ve třídě Sluníček od 12,15 do13,00 hod.  odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce na matracích, nemusí spát, ale mají klidový režim.

Mladší děti mají lehátka s pevnými zády. Odpočívají a spí na lehátku po dobu klidového režimu, vždy mohou uspokojovat své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se postupně účastnit ve třídě klidných aktivit tak, aby nerušily děti s potřebou spánku. Všechny děti jsou pod stálým dohledem pedagoga.

STRAVOVÁNÍ

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování /

Strava je připravována ve školní kuchyni ZŠ. Děti svačí a obědvají v prostorách nové jídelny. Jídlo vydává dětem a zaměstnancům kuchařka školní jídelny.

Doba podávání jídla:

Svačina                                     od    8.30 –    9.15 hodin

Oběd                                        od 11.30 –  12.15 hodin

Odpolední svačina                  od 14 .00 – 14.30 hodin

Systém podávání svačin u předškolních dětí je samoobslužný, dětem 3 – 4,5 let pomáhá

paní učitelka, školnice, svačiny pro děti připraví paní kuchařka na pojízdné vozíky.

U pitného režimu ve třídě pomáhá učitelka, když je potřeba, u předškolních dětí je pitný režim samoobslužný.

Systém vydávání obědů – děti se stravují v jídelně, obědy vydává kuchařka od 11.45 do 12.15hod. Pedagogický dohled zajišťují učitelky.

Přesnídávky pro děti kuchařka připraví na pojízdné vozíky.

Časový odstup mezi jídly jsou zpravidla 3 hodiny. Zaměstnanci školní jídelny jsou proškoleny o hygienických normách.

Pomazánky jsou připravovány těsně před distribucí svačinek. Svačina je samoobslužná. Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 C, zbytky jídla jsou denně odnášeny do sběrné nádoby. Strava je připravována podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.

PITNÝ REŽIM

Od 6,15 hodin mají děti v obou třídách po celý den zajištěný pitný režim. Nápoje jsou k dispozici v nádobách, ze kterých se mohou děti samostatně obsloužit, jsou doplňovány školnicí podle potřeby. Hrnečky si děti přinášejí z domova.  Nádoby k pitnému režimu umývá kuchařka, hrnečky dětí umývá školnice.

Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, voda apod.

Pitný režim je zajištěn nejen v budově mateřské školy, ale i při pobytu venku na hřišti, při akcích, na výletech, při plavecké výuce.

ORGANIZACE DNE- TŘÍDA HVĚZDIČKY

Příchod dětí je do 8 hodin ráno.

6.15 – 7.00       scházení dětí ve třídě Hvězdiček, společná hygiena

6.30h – 9.45     příchod dětí, hry dle vlastního výběru, individuální péče,

                        pohybové aktivity, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické,     

                        pracovní, hudební, výtvarné atd.), skupinová i frontální práce s dětmi

                        činnosti – logopedické, grafomotorické, hygiena                                  

  8.30 –   9.00    hygiena, svačina v jídelně MŠ

  9.30 – 11.30   pobyt venku, příprava na oběd, hygiena

11.30 – 12.00   oběd

12. 15 – 14.00  hygiena, odpolední odpočinek / vychází  z individuálních potřeb dětí, klidové

                        činnosti

14.00 – 15.30  svačina, odpolední volné činnosti, individuální plánované                                                   

                       činnosti

15.30 – 16.00  přechází děti do třídy Sluníček, poté odchod domů

ORGANIZACE DNE- TŘÍDA SLUNÍČKA

Příchod dětí je do 8 hodin ráno.

6.15 –7.00       scházení dětí ve třídě Hvězdiček

7.00 –9.45       příchod dětí, hry dle vlastního výběru, individuální péče,

                       pohybové aktivity, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické,    

                       pracovní, hudební, výtvarné atd.), skupinová i frontální práce s dětmi

                       činnosti – logopedické, grafomotorické, hygiena, řízené činnosti dle ŠVP

  8.45 –   9.15   hygiena, svačina v jídelně MŠ

9.45   –  11.45   pobyt venku, příprava na oběd, hygiena

11. 45 – 12.15  oběd

12.15 – 14.00  hygiena, odpolední odpočinek – příprava na odpolední klid na lůžku / vychází  

                       z individuálních potřeb dětí. Ty, které neusnou, mohou využít nabízených

                       klidových činností ve třídě – tyto aktivity jsou organizovány, tak, aby nerušily

                       děti s potřebou spánku

14.00 – 16.00  hygiena, svačina, odpolední volné činnosti, spontánní a skupinové hry dětí,  

                       pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované

                       činnosti, odchod dětí domů

Ukončení provozu – od 15.30 hod. – do 16.00 hodin jsou zpravidla všechny děti ve třídě Sluníček.

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu dětí a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C. V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím vycházek v přírodě.              

 1. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu/

Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby, pyžama dětí každý týden, nebo v případě potřeby ihned. Do prádelny se vozí lůžkoviny, ručníky, utěrky, dětské zástěrky na výtvarné činnosti. Prádlo je práno a mandlováno v prádelně a je uloženo v k tomu učených a dobře větratelných skříních.

Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého. Špinavé prádlo se shromažďuje ve větracím koši. Pokud dojde ke znečištění lůžkovin mimo dobu určenou k převlékání, vložíme lůžkovinu do obalu na jedno použití a předáme rodičům k vyprání. Opět dáme vyprat do prádelny.

MANIPULACE S PRÁDLEM

Špinavé prádlo se odváží do prádelny v textilním vaku, čisté prádlo se vkládá do čistého textilního vaku.

         intenzita větrání, vytápění, osvětlení

Pravidelně je sledováno vytápění a větrání místností. Vytápění místností minimálně na 20 °C, optimálně 22 °C, maximálně 28 °C .  Přímé větrání – ráno před zahájením provozu, v době při pobyti dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku. Při extrémních venkovních teplotách, maximální teplota je vyšší než 30oC nebo vyšší 31 °C, musí být přerušeno vyučování, zajištěno jiné náhradní opatření pro děti, včetně pitného režimu.

Podpůrné aktivity:

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Škola má pitnou nezávadnou vodu.

Denní režim respektuje věkové zvláštnosti.

Lůžkoviny školnice denně provětrá a zastýlá, pyžama po vyvětrání a vysušení skládá dětem pod polštář.

Nové WC a umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům pro 56 dětí na mateřskou školu / po dobu výjimky z hygienických požadavků stanovených v §7odst. 1 zákona č. 258/2000Sb.

Vyhláška č.410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení na výchovu/

Denní úklid – setření na vlhko všech prostor, vysávání koberců v prostorách MŠ, vynášení odpadků, stírání klik, rukojetí splachovadel, okenních parapetů, za použití čistících dezinfekčních prostředků na mytí umyvadel, záchodků.

Týdenní, celkový – omytí omyvatelných částí stěn na záchodkách, dezinfikování umýváren a záchodků, nejméně dvakrát ročně mytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor a zařizovacích předmětů, jeden krát za tři roky malování, v případě potřeby častěji

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje o její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý, fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

OŠETŘENÍ VÝSKYTY COVID-19, ZVÝŠENÁ HYGIENA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dodržování nařízení vydaná ministerstvem zdravotnictví, čestná prohlášení zákonných zástupců o neexistenci virového infekčního onemocnění.

PŘI NÁHLÉM VÝSKYTU COVID-19 U DÍTĚTE

Školní řád je přílohou k provoznímu řádu

Lékárnička první pomoci je průběžně kontrolována a doplňována.

Evidence a registrace úrazů / §29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 64/ 2005 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a studentů ve školách a školských zařízeních/.                          

Ruší se provozní řád mateřské školy ze dne 1. září 2021

Nově přichází v platnost provozní řád ze dne 1. září 2022.

V Novém Rychnově dne 31. srpna 2022

                                                                                                                       Šlesingerová Pavla

                                                                                                                  ředitelka mateřské školy